/ REGULATIONS

UPDATING…

Nội qui truy cập Internet

with No Comments

Điều I.Mục đích: Việc cung cấp dịch vụ truy cập Internet tại Đại Học Tân Tạo nhằm phục vụ công tác học tập, giảng dạy, nghiên cứu và trao đổi thông tin của cán bộ và sinh viên trong Trường. … Read More