/ QUY TRÌNH

Đổi mật khẩu tài khoản Cán bộ và Sinh viên

with Không có phản hồi

Qui trình đổi mật khẩu tài khoản Emai hoặc sử dụng máy tính (áp dụng cho trường hợp quên hoặc mất mật khẩu): Cán bộ và Sinh viên trực tiếp đến Phòng Hệ thống dữ liệu & CNTT, Nhận và điền một số … Chi tiết

Đăng ký cấp mới TK Cán bộ và Sinh viên

with Không có phản hồi

Qui trình đăng ký cấp mới tài khoản Email hoặc tài khoản Đăng nhập máy tính áp dụng cho Cán Bộ Trường, Chuyên gia và Sinh viên: Cán bộ và Sinh viên trực tiếp đến Phòng Hệ thống dữ liệu … Chi tiết

Quy trình đổi mật khẩu tài khoản Cán bộ

with Không có phản hồi

Qui trình đổi mật khẩu tài khoản Emai hoặc sử dụng máy tính (áp dụng cho trường hợp quên hoặc mất mật khẩu): Quí Thầy Cô trực tiếp đến Phòng Hệ thống dữ liệu & CNTT Nhận và điền một số thông tin vào … Chi tiết

Quy trình đăng ký cấp mới tài khoản Cán bộ

with Không có phản hồi

Qui trình đăng ký cấp mới tài khoản Email hoặc tài khoản Đăng nhập máy tính áp dụng cho Cán Bộ Trường, Chuyên gia và Sinh viên: Quí Thầy Cô trực tiếp đến Phòng Hệ thống dữ liệu & CNTT. … Chi tiết