Sử dụng hộp thư điện tử (Email) (Dành cho CB)

with Không có phản hồi

Điều I. Thông tin chung

Mỗi cán bộ được cấp một hộp thư điện tử theo qui tắc sau: <Tên>< . ><họ >@ttu.edu.vn

Ví dụ:  Cán bộ có tên Lê Thanh Hùng sẽ có hộp thư điện tử là   hung.le @ttu.edu.vn

Thông tin về máy chủ thư điện tử (Mail Server):

Địa chỉ máy chủ (POP3) POP3 Server: pop.gmail.com             Port: 110

Địa chỉ máy chủ (SMTP) SMTP Server: smtp.gmail.com           Port: 25

Địa chỉ máy chủ (IMAP)IMAP Server: smtp.gmail.com               Port: 143

Địa chỉ web-mail: http://mail.ttu.edu.vn hoặc http://mail.google.com

Điều II.Qui định về sử dụng hộp thư điện tử

 1. Nhà Trường cấp hộp thư điện tử cho cán bộ nhằm mục đích hỗ trợ cho việc giảng dạy, nghiên cứu, quản lý và trao đổi thông tin của cán bộ.
 2. Cán bộ phải chịu trách nhiệm trước Phát luật và Nhà trường về nội dung của những thư được gởi đi từ hộp thư của mình.
 3. Khi liên hệ hoặc trao đổi công việc với cán bộ, sinh viên trong Trường và các tổ chức và cá nhân bên ngoài cán bộ phải sử dụng hộp thư điện tử đã được Trường cấp.
 4. Nghiêm cấp sử dụng hộp thư điện tử cho các mục đích:
 5. Phát tán thông tin mang tính chất đồi trụy và phản động.
 6. Phát tán virus hoặc các phần mềm phá hoại.
 7. Tấn công các máy chủ thư điện tử của Trường và các nơi khác.
 8. Giả mạo hoặc tìm cách giả mạo một bức thư điện tử dưới danh nghĩa một người khác.
 9. Phát tán thông tin mang tính kích động đả kích hoặc đả kích tổ chức hay cá nhân.
 10. Phát tán thông tin mang tính kích động đả kích hoặc đả kích các văn bản pháp qui của Đảng, Nhà nước và các tổ chức.
 11. Phát tán những tin đồn sai sự thật.
 12. Quấy rối người khác.
 13. Phát tán các thông tin quảng cáo.
 14. Hộp thư điện tử Trường cấp cho cán bộ thông qua dịch vụ hộp thư điện tử của Google, do đó cán bộ phải tuân thủ Chính sách bảo mậtĐiều khoản dịch vụ của Google.

Điều III.Qui định về bảo quản hộp thư điện tử

 1. Hộp thư điện tử được xem như là tài sản riêng của cán bộ, do đó cán bộ phải có trách nhiệm bảo vệ hộp thư điện tử của mình và tuân thủ các qui định về sử dụng hộp thư điện tử tại điều II.
 2. Không được đưa mật khẩu hộp thư điện tử cho người khác sử dụng.
 3. Để tăng cường tính bảo mật, cán bộ nên thường xuyên thay đổi mật khẩu hộp thư điện tử.
 4. Khi phát hiện mật khẩu hộp thư của mình bị thay đổi (không đăng nhập được) cán bộ phải liên hệ ngay với Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng để phục hồi lại.

Điều IV.Qui định về thời hạn của hộp thư điện tử

 1. Hộp thư điện tử của cán bộ tồn tại trong suốt thời gian cán bộ làm việc tại Trường.
 2. Hộp thư điện tử của cán bộ sẽ bị xóa trong các các trường hợp sau:

– Xin nghỉ việc khỏi Trường.

– Tự ý bỏ việc.

– Bị buộc thôi việc.

– Không có nhu cầu sử dụng hộp thư điện tử.

– Vi phạm các qui định của Trường hoặc Pháp luật đến mức không được phép sử dụng hộp thư điện tử.

Điều V.Các hình thức xử lý vi phạm

 1. Nhắc nhở và khoá hộp thư điện tử 01 tháng: vi phạm điều (2) khoản (4) mục (i).
 2. Khiển trách và khoá hộp thư điện tử 03 tháng: vi phạm điều (2) khoản (4) mục (h) hoặc đã bị nhắc nhở nhưng vẫn tiếp tục vi phạm vi phạm điều (2) khoản (4) mục (i).
 3. Cảnh cáo và khoá hộp thư điện tử 06 tháng: đã bị khiển trách nhưng vẫn tiếp tục vi phạm vi phạm điều (2) khoản (4) mục (h) hoặc (i).
 4. Đình chỉ công tác có thời hạn hoặc buộc thôi việc, xoá hộp thư và để nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý theo pháp luật: vi phạm điều (2) khoản (4) mục (a), (b), (c) (d), (e), (f), (g).

Điều VI. Qui định về hỗ trợ sử dụng hộp thư điện tử

Khi cần sự hỗ trợ về hộp thư điện tử  cán bộ liên hệ với Phòng Hệ thống dữ liệu & CNTT

Địa chỉ: Lầu 2, Tòa nhà Gillis, Đại Lộ Đại Học Tân Tạo, Khu Công nghiệp Tân Đức, Đức Hòa, Long An

Số điện thoại: 072 376 9216 x 106,

Email: hepdesk@ttu.edu.vn

Phòng Hệ thống dữ liệu & CNTT sẽ không hỗ trợ cán bộ những vấn đề đã được hướng dẫn trên Website này.

HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG