Nội qui sử dụng hộp thư điện tử (Email) (Dành cho Sinh viên)

with Không có phản hồi

Điều I. Thông tin chung

 1. Mỗi sinh viên sẽ được cấp một hộp thư điện tử theo qui tắc sau:

<tên>< . ><họ><mã số sinh viên>@student.ttu.edu.vn

Ví dụ: Sinh viên có tên Lê Thanh Hùng, có mã số sinh viên là 12345678 sẽ có hộp thư điện tử là hung.le12345678@student.ttu.edu.vn

 1. Thời gian sử dụng hộp thư điện tử của sinh viên là từ khi sinh viên vào trường đến hết tháng thứ 03 sau khi sinh viên nhận quyết định tốt nghiệp. Ví dụ: sinh viên học 04 năm sẽ được sử dụng hộp thư điện tử của trường 4 năm và 03 tháng.
 2. Thông tin về máy chủ (Mail Server):

– Máy chủ (POP3) POP3 Server: pop.gmail.com            Port: 110

– Máy chủ (SMTP) SMTP Server: smtp.gmail.com          Port: 25

– Máy chủ (IMAP)IMAP Server: smtp.gmail.com             Port: 143

– Địa chỉ trang Web-mail: http://mail.student.ttu.edu.vn hoặc http://mail.google.com 

Điều II. Qui định về sử dụng hộp thư điện tử

 1. Nhà Trường cấp hộp thư điện tử cho mỗi sinh viên nhằm mục đích hỗ trợ cho việc học tập, nghiên cứu và trao đổi của sinh viên.
 2. Sinh viên phải chịu trách nhiệm trước Pháp luật và Nhà trường về nội dung của những thư được gởi đi từ hộp thư của mình.
 3. Khi muốn liên hệ công việc hoặc trao đổi với cán bộ và thầy cô giáo trong Trường sinh viên phải sử dụng hộp thư điện tử đã được Trường cấp.
 4. Nghiêm cấp sử dụng hộp thư điện tử cho các mục đích:
 5. Phát tán thông tin mang tính chất đồi trụy và phản động.
 6. Phát tán virus hoặc các phần mềm phá hoại.
 7. Tấn công các máy chủ thư điện tử của Trường và các nơi khác.
 8. Giả mạo hoặc tìm cách giả mạo một bức thư điện tử dưới danh nghĩa một người khác.
 9. Phát tán thông tin mang tính kích động đả kích hoặc đả kích tổ chức hay cá nhân.
 10. Phát tán thông tin mang tính kích động đả kích hoặc đả kích các văn bản pháp qui của Đảng, Nhà nước và các tổ chức.
 11. Phát tán những tin đồn sai sự thật.
 12. Quấy rối người khác hoặc phát tán thông tin quấy rối người khác.
 13. Phát tán các thông tin quảng cáo.
 14. Hộp thư điện tử Trường cấp cho sinh viên thông qua dịch vụ hộp thư điện tử của Google, do đó sinh viên phải tuân thủ Chính sách bảo mậtĐiều khoản dịch vụ của Google.

Điều III. Qui định về bảo quản hộp thư điện tử

 1. Hộp thư điện tử khi được cấp cho sinh viên được xem như là tài sản riêng của sinh viên, do đó sinh viên phải có trách nhiệm bảo vệ hộp thư điện tử của mình và tuân thủ các qui định về sử dụng hộp thư điện tử tại điều II.
 2. Không được đưa mật khẩu hộp thư điện tử của mình cho người khác sử dụng.
 3. Để tăng cường tính bảo mật, sinh viên nên thường xuyên thay đổi mật khẩu hộp thư điện tử của mình.
 4. Khi phát hiện mật khẩu hộp thư của mình bị thay đổi (không đăng nhập được) sinh viên phải liên hệ ngay với Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng để phục hồi lại.

Điều IV. Các hình thức xử lý vi phạm

 1. Nhắc nhở và khóa hộp thư điện tử 01 tháng: vi phạm điều (2) khoản (4) mục (i).
 2. Khiển trách và khóa hộp thư điện tử 03 tháng: vi phạm điều (2) khoản (4) mục (h) hoặc đã bị nhắc nhở nhưng vẫn tiếp tục vi phạm vi phạm điều (2) khoản (4) mục (i).
 3. Cảnh cáo và khóa hộp thư điện tử 06 tháng: đã bị khiển trách nhưng vẫn tiếp tục vi phạm vi phạm điều (2) khoản (4) mục (h) hoặc (i).
 4. Đình chỉ học tập có thời hạn hoặc buộc thôi học, xóa hộp thư và đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý theo pháp luật: vi phạm điều (2) khoản (4) mục (a), (b), (c) (d), (e), (f), (g).

Chú ý: Ngoài các hình thức xử lý như trên, khi sinh viên vi phạm còn bị trừ điểm rèn luyện theo các qui đinh hiện hành của Trường. Phạt hành chánh 20.000 reset password.

Điều V. Qui định về hỗ trợ sử dụng hộp thư điện tử

 1. Khi cần sự hỗ trợ về hộp thư điện tử Sinh viên liên hệ với Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Địa chỉ: Lầu 2, Tòa nhà Gillis, Đại Lộ Đại Học Tân Tạo, Khu Công nghiệp Tân Đức, Đức Hòa, Long An

Số điện thoại: 072 376 9216 x 106,

 Email: hepdesk@ttu.edu.vn

 1. Thông tin hướng dẫn về việc sử dụng hộp thư điện tử được đặt trên Webite trợ giúp người sử dụng tại địa chỉ http://helpdesk.ttu.edu.vn,

Phòng Hệ thống dữ liệu & CNTT sẽ không hỗ trợ sinh viên những vấn đề đã được hướng dẫn trên Website này.

 HIỆU TRƯỞNG

 PHÓ HIỆU TRƯỞNG