Đổi mật khẩu tài khoản Cán bộ và Sinh viên

with Không có phản hồi

Qui trình đổi mật khẩu tài khoản Emai hoặc sử dụng máy tính (áp dụng cho trường hợp quên hoặc mất mật khẩu):

  1. Cán bộ và Sinh viên trực tiếp đến Phòng Hệ thống dữ liệu & CNTT,
  2. Nhận và điền một số thông tin vào mẫu đổi mật khẩu,
  3. Sau 24 tiếng, trở lại Phòng Hệ thống dữ liệu & CNTT để nhận kết quả đổi.

Một số qui định về việc đổi mật khẩu tài khoản Email hoặc tài khoản Đăng nhập máy tính:

  1. Khi tới đổi mật khẩu của tài khoản Email hoặc tài khoản Đăng nhập máy tính Cán bộ và Sinh viên phải mang theo thẻ cán bộ (bảng tên) or thẻ SV của mình.
  2. Cán bộ và Sinh viên phải trực tiếp đến Phòng Hệ thống dữ liệu & CNTT để đổi mật khẩu và nhận kết quả đổi, Trung tâm sẽ không chấp nhận các hình thức gián tiếp (qua điện thoại, qua email, qua đồng nghiệp …)