Đăng ký cấp mới TK Cán bộ và Sinh viên

with Không có phản hồi

Qui trình đăng ký cấp mới tài khoản Email hoặc tài khoản Đăng nhập máy tính áp dụng cho Cán Bộ Trường, Chuyên gia và Sinh viên:

  1. Cán bộ và Sinh viên trực tiếp đến Phòng Hệ thống dữ liệu & CNTT.
  2. Nhận và điền một số thông tin vào mẫu đăng ký cung cấp tài khoản.
  3. Sau 24 tiếng, trở lại Phòng Hệ thống dữ liệu & CNTT để nhận kết quả đăng ký.

Một số qui định về việc đăng ký cấp mới tài khoản Email hoặc tài khoản Đăng nhập máy tính:

  1. Khi tới đăng ký cấp mới tài khoản Cán bộ và Sinh viên phải mang theo thẻ cán bộ (bảng tên) or thẻ sinh viên của mình.
  2. Trong trường hợp quí cán bộ mới (chưa có thẻ cán bộ) thì phải có giấy giới thiệu của đơn vị (cấp bộ môn trở lên).
  3. Quí Thầy Cô phải trực tiếp đến Phòng Hệ thống dữ liệu & CNTT để đăng ký và nhận kết quả đăng ký cấp mới tài khoản, Phòng sẽ không chấp nhận các hình thức gián tiếp (qua điện thoại, qua email, qua đồng nghiệp …)